Jazyková škola EASY ENGLISH®
Lutovítova 810, 278 01 Kralupy nad Vlt.
Email: jazykova.skola@easyenglish.cz
Internet: http://www.easyenglish.cz
Tel.: 315 727 581, 606 839 398
Občasník plný užitečných rad a tipů pro učení a používání angličtiny číslo 70, vyšlo 5. dubna 2017
DOVOLENÁ S ANGLIČTINOU VÍKENDOVÉ KURZY ODPOLEDNÍ KURZY E-KURZ KNIHY NEWSLETTER ARCHIV


ENGLISH or CZENGLISH? (3) - Slovní přízvuk (Word stress)


Slovní přízvuk (Word stress)
 
Jistě víte, že slovní přízvuk je zesílená výslovnost určité slabiky, která se v přepisu výslovnosti označuje čárkou nahoře (jakýmsi apostrofem) před přízvučnou slabikou. Např. because [biko:s] = protože. Některá slova v angličtině mají kromě hlavního přízvuku i přízvuk vedlejší – ten se označuje čárkou dole před danou slabikou – např. understand [,andə‘stӕnd] = rozumět, recommend [,rekə‘mend] = doporučit, European [,juərə‘piən] = evropský.

Protože čeština klade přízvuk vždy na první slabiku ve slově nebo na předložku před slovem (tzv. pevný přízvuk), bývá pro české mluvčí často obtížné v angličtině přízvuk používat správně. Asi nejčastější českou chybou je výslovnost [hotl] místo správného [hə’tel] = hotel. Angličtina má totiž narozdíl od češtiny slovní přízvuk pohyblivý – to znamená, že v různých slovech se může vyskytovat na různých slabikách (první, druhé, předposlední atd.). Je tedy nutné se u každého anglického slova naučit správný přízvuk, aby vám bylo dobře rozumět; současně díky této znalosti snáze porozumíte rodilým mluvčím. Naštěstí existují určitá pravidla, jejichž znalost vám v tom pomůže – nyní si představíme několik nejdůležitějších.

1) přípona -ate
Tuto příponu mohou mít podstatná a přídavná jména, ale také slovesa. Podle slovního druhu se však změní umístění přízvuku ve slově a tím i samotná výslovnost této přípony. Např. separate – jedná-li se o přídavné jméno oddělený, správná výslovnost je [‘seprit], naopak jde-li o sloveso oddělit/ oddělovat, výslovnost bude [sepə,reit]. To znamená, že přípona -ate je u sloves přízvučná (je na ní vedlejší slovní přízvuk), u podstatných a přídavných jmen je nepřízvučná. Češi často chybují ve slově certificate – mají na mysli certifikát, který by se správně vyslovil [sə:tifikit], ale vysloví [sə:tifi,keit], což by znamenalo certifikovat (sloveso).
 
2) přípona –ation
Přízvučná je vždy předposlední slabika ve slově s touto příponou, tzn. vlastně začátek přípony nese hlavní nebo jediný přízvuk. Např. information [,infə‘meišən] = informace, operation [,opə‘reišən] = operace, vacation [və‘keišən] = prázdniny, dovolená.
 
3) přípona -ic / -ical
Přízvučná je vždy slabika bezprostředně předcházející těmto příponám – např. authentic [o: Өentik] = autentický, majestic [mə‘džestik] = velkolepý, historic [historik] = historicky významný, historical [historikl] = historický, biological [,baiə‘lodžikl] = biologický, chemical [kemikl] = chemický.
 
4) předpony re-, im-, in-, en-, dis, un- a další
Všechny tyto (a některé další) předpony jsou nepřízvučné – např. replay [ri:plei] = přehrát znovu, impossible [imposəbl] = nemožný, involve [involv] = zahrnovat, enlarge [inla:dž] = zvětšit, dislike [dislaik]= nemít rád, unhappy [anhӕpi]= nešťastný.

Copyright Mgr. Pavel Rynt - EASY ENGLISH © 2016