Jazyková škola EASY ENGLISH®
Lutovítova 810, 278 01 Kralupy nad Vlt.
Email: jazykova.skola@easyenglish.cz
Internet: http://www.easyenglish.cz
Tel.: 315 727 581, 606 839 398
Občasník plný užitečných rad a tipů pro učení a používání angličtiny číslo 68, vyšlo 22. května 2016
DOVOLENÁ S ANGLIČTINOU VÍKENDOVÉ KURZY ODPOLEDNÍ KURZY E-KURZ KNIHY NEWSLETTER ARCHIV


ENGLISH or CZENGLISH? Typické chyby českých studentů 1 (Typical mistakes of Czech students 1)


1) because vs. because of

Zatímco because je spojka mezi větami, because of je složená (dvouslovná) předložka ve významu kvůli něčemu. Proto je třeba oba výrazy nezaměňovat a používat je například takto: Because the weather was bad, we stayed at home = Protože bylo špatné počasí, zůstali jsme doma X Because of bad weather we stayed at home = Kvůli špatnému počasí jsme zůstali doma.

Podobný význam jako because of mají výrazy due to a owing to (kvůli něčemu, z důvodu něčeho, následkem něčeho), např. Due to / Owing to the railway strike we had to take a bus = Kvůli stávce na železnici, jsme museli jet autobusem.

Zde by bylo dobré si představit související slova a významy k oběma uvedeným výrazům:
due = náležitý, patřičný, řádný; očekávaný, splatný, dlužený
overdue = po splatnosti, zpožděný, nesplacený, v prodlení
duty = povinnost, clo
on duty = ve službě
key duties = hlavní povinnosti, pracovní náplň (v zaměstnání)  

Mimochodem – due má stejnou výslovnost (tzn. je homofonní) se slovem dew = rosa.

Owe = dlužit, ale pozor: dluh = debt (výslovnost detb je němé). 


2) care vs. carry

Čeští studenti často zaměňují dva výrazy, kterou jsou si sice trochu podobné, ale jejich význam je zcela jiný – care vyjadřuje péči, starost, zatímco carry znamená nosit a carry out má význam provádět, uskutěčňovat.

Zapamatujte si správné předložkové vazby, protože předložka často mění význam základního slovesa:
care about = pečovat o, starat se o, zajímat se o, záležet na, stát o, mít rád koho
care for = starat se o, opatrovat koho, mít rád koho
Would you care for some drink? = Dáš si něco k pití? Máš chuť se něčeho napít?
take care of = look after = pečovat o, starat se o
carry a bag / a gun = nosit tašku / zbraň
carry on doing something = pokračovat v něčem (např. We couldn´t carry on walking = Nemohli jsme jít dál)
carry out = perform = conduct = do = execute = provádět, vykonávat, uskutečňovat


Copyright Mgr. Pavel Rynt - EASY ENGLISH © 2016