Jazyková škola EASY ENGLISH®
Lutovítova 810, 278 01 Kralupy nad Vlt.
Email: jazykova.skola@easyenglish.cz
Internet: http://www.easyenglish.cz
Tel.: 315 727 581
Občasník plný užitečných rad a tipů pro učení a používání angličtiny číslo 39, vyšlo 26. dubna 2011
DOVOLENÁ S ANGLIČTINOU VÍKENDOVÉ KURZY ODPOLEDNÍ KURZY E-KURZ KNIHY NEWSLETTER ARCHIV


Vyjadřování budoucnosti – část 1. (Expressing the future – Part 1)

 
 

Která z následujících vět je gramaticky správná?
I am seeing my dentist tomorrow.
I am going to see my dentist tomorrow.
 

Správná odpověď zní  - obě. Význam obou vět je ale odlišný; první věta sděluje, že mám sjednaný termín u zubaře, zatímco v druhé větě říkám, že se chystám jít k zubaři, ale ten o mé návštěvě pravděpodobně neví.

Pravidlo je poměrně jednoduché: použijeme-li pro budoucí děj přítomný čas průběhový, hovoříme o domluvených akcích v budoucnosti (future arrangements), zatímco vazba be going to vyjadřuje plánované činnosti (future plans)I am going to lze tedy překládat jako chystám se.

Pamatujte si tedy následující posloupnost, jak hovoříme o budoucích činnostech (jakékoli významové sloveso zde v příkladech zastupuje sloveso DO):

  1. decision (okamžik rozhodnutí) – WILL  DO (budoucí prostý čas)
    např. My PC broke down and it is quite old anyway…  OK, I will buy a new one. = Rozbil se mi počítač a stejně je už dost starý… OK, koupím si tedy nový.
  2. plan (plánovaná činnost) – BE GOING TO DO
    např. I am going to buy a new PC, so I must search some e-shops. = Chystám se koupit nový počítač, tak musím prohledat nějaké e-shopy.
  3. arrangement (domluvená akce) – BE DOING (přítomný průběhový čas)
    např. I am byuing a new PC tomorrow. = Zítra si kupuji nový počítač. (mám jej objednaný)

 
Kromě vyjádření plánovaných činností se vazba BE GOING TO používá pro vyjádření předpovědí (predictions) opírajících se o nějaké pozorování, např.
Can you see the clouds? It´s going to rain. = Vidíš ty mraky? Bude pršet.

V nespisovné angličtině se můžete setkat s libovolným použitím vazby BE GOING TO v jakémkoli významu, např. You´re gonna (= going to) regret it if you don´t come with us = Budeš toho litovat, jestli s námi nepůjdeš.

 

Příště se budeme věnovat dalším případům vyjadřování budoucnosti.Copyright Mgr. Pavel Rynt - EASY ENGLISH © 2008