Jazyková škola EASY ENGLISH®
Lutovítova 810, 278 01 Kralupy nad Vlt.
Email: jazykova.skola@easyenglish.cz
Internet: http://www.easyenglish.cz
Tel.: 315 727 581
Občasník plný užitečných rad a tipů pro učení a používání angličtiny číslo 35, vyšlo 21. listopadu 2010
DOVOLENÁ S ANGLIČTINOU VÍKENDOVÉ KURZY ODPOLEDNÍ KURZY E-KURZ KNIHY NEWSLETTER ARCHIV


Předložky času (Prepositions of time)


Zde máte k dispozici úplný přehled časových předložek a jejich různých významů a použití:


in :                  - části dne ;  in the morning,  in the afternoon,  in the evening  (ale  at night !)

                        - delší časová období než den ; in the first week of April, in July, in the summer,
                           in 1993, in the 20th century

                        - in = za ;  in two hours = za dvě hodiny

                        - ustálená spojení ; in time = včas,  in the beginning  =  zpočátku,  in the end  =
                          nakonec, in the time(s) of = v době, in the future = v budoucnosti,  in the past 
                         = v minulosti, in the meantime = mezitím

on :                 - názvy dnů, určené dny, data ; on Friday, on that day, on the 5th of August

                        - část dne po názvu dne ; on Monday morning

                        - ustálená spojení ;  on  time  =  přesně  na  čas  (podle  plánu či jízdního řádu),
                           on arrival = při příjezdu, on the way = po cestě, on holiday = o dovolené

at :                   - určení hodin ; at two o´clock, at midnight (24:00), at midday/at noon  (12:00)

                         - ustálená spojení ;  at night = v noci, at the moment = v tuto chvíli,  at the time
                          = v té době, at the beginning of = na začátku (čeho),  at the end of = na konci
                           (čeho), at the weekend  =  o  víkendu,  at  first  =  zpočátku,  at  Christmas =
                           o vánocích, at Easter = o velikonocích, at present = v současné době

for :                  - vyjadřuje trvání ;  I  have  been  here  (for)  a week = Jsem tu  již  týden, They                 
                           will  go there  for a week = Pojedou tam na týden

by :                   - znamená  do nějaké doby (lhůty); I must do it by tomorrow = Musím to udělat
                            do zítřka (jde o bod v čase) 

within :           - znamená  nejpozději za (nějakou dobu),  během (nějaké doby) ;   The machine                     
                         will be repaired within a week = Stroj bude opraven nejpozději do týdne  (jde
                          o časový úsek)        

during :           - překládá se též jako během,  narozdíl  od  within  se  však nepojí s označením
                          časového úseku,  nýbrž s označením nějaké události  či  určitého období ;     
                          during the war = během  války,  during  the  break  =  během  přestávky,       
                          during the conference = během konference

from - to :        - znamená od - do, většinou se tyto předložky v časovém významu  nevyskytují
                           samostatně, pojí se s označením hodin, dnů, měsíců i let

since :              - znamená od (nějaké doby do teď), většinou se pojí s předpřítomným časem

till / until :       - znamená do, dokud ne ; I will be there till / until the end of May  =  Budu tam
                           do konce května, I will wait till / until they come = Počkám, dokud nepřijdou

before :             - klade se před označení bodu v čase ; before 5 o´clock = před pátou

ago :                 - klade se za označení uplynulé doby (jde o příslovce) ; 5 hours ago = před pěti hodinami

after :               - znamená po (nějakém bodě v čase) ; after 1987 = po roce 1987,  ale  pozor ! -
                           po (nějaké době) = (some time) later; two days later = o dva dny později

past, to :           - tyto předložky se používají jen při určování hodin ;     25  (minutes)  past  7 = 
                          7 hodin a 25 minut;   20 (minutes) to 8 = 7 hodin 40 minut
Copyright Mgr. Pavel Rynt - EASY ENGLISH © 2008