Jazyková škola EASY ENGLISH®
Lutovítova 810, 278 01 Kralupy nad Vlt.
Email: jazykova.skola@easyenglish.cz
Internet: http://www.easyenglish.cz
Tel.: 315 727 581
Občasník plný užitečných rad a tipů pro učení a používání angličtiny číslo 17, vyšlo 14. ledna 2009
DOVOLENÁ S ANGLIČTINOU VÍKENDOVÉ KURZY ODPOLEDNÍ KURZY E-KURZ KNIHY NEWSLETTER ARCHIV


Used to, be used to, get used to


V našich newsletterech se často zabýváme mluvnickými jevy, ve kterých mají čeští studenti zmatek a ve kterých často chybují. Tento newsletter je určen mírně a středně pokročilým.

Nejprve si zkuste odpovědět na otázku, jaký je rozdíl mezi třemi následujícími větami:

  1. I used to get up early.

  2. I am used to getting up early.

  3. I got used to getting up early.

Správná odpověď:

  1. Vstávával jsem brzy. (trvalejší nebo opakovaná činnost v minulosti, která v přítomnosti už neplatí, druh minulého času)
  2. Jsem zvyklý brzy vstávat. (výraz být zvyklý na něco, pojí se s -ingovým tvarem slovesa nebo s podstatným jménem, vazbu lze použít ve všech časech)
  3. Zvykl jsem si brzy vstávat. (výraz zvyknout si na něco, pojí se s -ingovým tvarem slovesa nebo s podstatným jménem, vazbu lze použít ve všech časech)

Chcete-li se o uvedených jevech dozvědět více, čtěte dál:

Výraz used to je vlastně zvláštním druhem slovesného minulého času. Vždy za ním následuje infinitiv významového slovesa, podobně jako po wanted to. Obdobně tvoří i zápor a otázku - např. I used to eat a lot of ice-cream when I was a child = Když jsem byla dítě, jedla jsem spoustu zmrzliny, I didn´t use to eat a lot of ice-cream when I was a child = Když jsem byla dítě, nejedla jsem moc zmrzliny, Did you use to eat a lot of ice-cream when you were a child? = Jedla jsi hodně zmrzliny, když jsi byla dítě ? Vazba used to + infinitiv se používá pouze pro opakované nebo trvalé děje v minulosti, které v přítomnosti již netrvají, to znamená, že v přítomnosti je situace vždy opačná, než situace popsaná vazbou s used to - např. věta I used to be nervous when I spoke in public = Býval jsem nervózní, když jsem mluvil na veřejnosti vlastně znamená I am not nervous now when I speak in public = Teď nejsem nervózní, když mluvím na veřejnosti. Podobně věta I didn´t use to sleep so long = Nespával jsem tak dlouho znamená Now I sleep long = Teď spím dlouho.

Jedná-li se o opakovanou činnost v minulosti, lze místo used to často použít i výraz would (pak se samozřejmě nejedná o podmiňovací způsob): např. He would spend his summer holidays at his grandmother´s when he was a student = Když byl student, trávil (trávíval) letní prázdniny u babičky. Všimněte si, že ve větě s výrazem would pro minulou činnost musí být nějaký časový údaj (when he was a student), který určí, že se jedná o minulý čas a nikoli o podmiňovací způsob.

Oproti výrazu used to, který funguje jen jako minulý čas, se výrazy be used to/get used to (= být zvyklý na/zvyknout si na) používají ve všech slovesných časech. Např. I was used to sleeping long = Byl jsem zvyklý spát dlouho, I am used to sleeping long = Jsem zvyklý spát dlouho, I will be used to sleeping long. = Budu zvyklý spát dlouho atd. Všimněte si, že výrazy be used to/get used to se nepojí s infinitivem, nýbrž s gerundiem (-ingovým tvarem) či s podstatným jménem, slůvko to (= na) zde nepatří k infinitivu, ale jde o předložku! Např. They are not used to this type of music = Nejsou zvyklí na tento druh hudby / They are not used to listening to this type of music = Nejsou zvyklí poslouchat takový druh hudby. Pozor - nejobvyklejší chybou Čechů je použití infinitivu místo gerundia (pochopitelně pod vlivem české vazby být zvyklý dělat něco) - např. I am used to write in my diary every day místo I am used to writing in my diary every day = Jsem zvyklá si každý den zapisovat do deníku.

Created by Petr Jiskra - Copyright Mgr. Pavel Rynt - EASY ENGLISH © 2008